SILCHESTER ตัดขายหุ้น BEC จำนวน 0.25% คงเหลือถือ 4.9938%

SILCHESTER ตัดขายหุ้น BEC จำนวน 0.25% คงเหลือถือ 4.9938%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.63 SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP (SILCHESTER) จำหน่ายหลักทรัพย์บมจ.บีอีซี เวิลด์ (BEC) จำนวน 0.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9938% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ufa