STC ตั้งบริษัทร่วมทุนผุดโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พรีคาสต์คาดเปิด Q2/64

STC ตั้งบริษัทร่วมทุนผุดโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พรีคาสต์คาดเปิด Q2/64

บมจ.เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ (STC) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 บริษัทเข้าลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท พรีเมียร์ พรีคาสท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ในการจัดตั้งบริษัทแห่งใหม่เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปในระบบ Precast มูลค่า 20 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในไตรมาส 2/64 ตามที่ได้รับอนุมัติในหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.63

สำหรับเงินทุนที่บริษัทใช้ในการลงทุน มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทซึ่งเป็นการนำเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) มาใช้ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว ขณะที่ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการร่วมทุนในครั้งนี้ บริษัทมีผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเพิ่มชึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดคู่แข่ง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น

รวมทั้งบริษัทร่วมทุนจะต้องมีการใช้คอนกรีตผสมเสร็จในการผลิตในการผลิตผลิตภัณฑ์พรีคาสท์ ดังนั้น บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายคอนกรีตผสมเสร็จให้กับบริษัทร่วมทุน และจากการให้เช่าที่ดินว่างเปล่า และ บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์พรีคาสท์ ufa

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2531 โดย คุณสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ประธานกรรมการบริษัท ประกอบธุรกิจหลัก ธุรกิจผลิตและจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ คอนกรีตสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า “STC CONCRETE” STCเป็นตัวอักษรย่อมาจาก “สิทธิชัย”

ซึ่งเป็น ชื่อของธุรกิจดั้งเดิม คือร้านขายวัสดุก่อสร้างชื่อว่า “สิทธิชัยค้าวัสดุ” เปิดดำเนินกิจการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2502

รายละเอียดธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และเสาเข็มหล่อสำเร็จ

สินค้า / บริการ

– คอนกรีตผสมเสร็จ
– ท่อระบายน้ำคอนกรีต
– แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
– เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
– อิฐบล็อกมวลเบาสีเทากันความชื้น
– แผ่นรั้วสำเร็จรูป

Our Vision

Credible (เชื่อถือได้)

 • ซื่อตรงและให้เกียรติทุกคน  และร่วมกันและทำงานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
 • สื่อสารอย่างซื่อตรงและเน้นถึงประโยชน์บริษัทเป็นสำคัญ
 • พยายามทำในสิ่งที่เหมาะที่ควรเพื่อลูกค้าของเรา
 • พร้อมจะตัดสินใจและรับผิดชอบในการกระทำของเรา

Creative (สร้างสรรค์)

 • พยามยามเสาะหาแนวทางใหม่ ๆ และวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งจะนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกัน
 • พร้อมจะตัดสินใจและรับผิดชอบในการกระทำของเรา
 • ทำงานด้วยความท้าทายซึ่งทำให้ธุรกิจของเราพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าเหนือใคร

Caring (เอาใจใส่)

 • เชื่อมั่นว่าพนักงานของเราคือสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งต่อบริษัท
 • ตั้งใจจะทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีและมอบสิ่งที่ถูกที่ควรให้กับลูกค้า
  เพื่อนร่วมงานและคู่ค้าของเรา
 • ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้อื่นในลักษณะเดียวกันกับที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา
 • ยอมรับผลงานและยินดีในความสำเร็จของกันและกัน
 • สร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าของเรา

Courageous (กล้าคิดกล้าทำ)

 • มีความปรารถนาที่แน่วแน่เพื่อพัฒนาบริษัทของเราและเป็นผู้นำในตลาดการค้า
 • ปฏิบัติงานด้วยความเด็ดเดี่ยว ประเมินความเสี่ยงอย่างสุขุมและเรียนรู้จากการผิดพลาด
 • เราจะตระหนักดีว่าโอกาสเกิดจากความรับผิดชอบและความรู้สึกเป็นเจ้าของงานนั้น

Our Mission

“ มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ ”

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “STC”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปทุกประเภท (Precast Concrete) และคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mixed Concrete) พร้อมทั้งให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตอกเสาเข็ม การปั๊มคอนกรีต เป็นต้น แก่ลูกค้าโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ทั่วภาคตะวันออก โดยบริษัทฯ มีจุดเริ่มต้นจากคุณสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ผู้ซึ่งเริ่มประกอบธุรกิจจำหน่ายไม้แปรรูปและวัสดุก่อสร้างในเขตเมืองพัทยาในปี 2522 ภายใต้ชื่อ “สิทธิชัยค้าไม้” และได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างและกลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ชื่อของร้าน “สิทธิชัยค้าไม้” จึงเป็นที่มาของอักษรย่อ “เอสทีซี” หรือ “STC” ของบริษัทฯ และในเวลาต่อมา คุณสุรสิทธิ์เห็นโอกาสทางธุรกิจที่ลูกค้าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตผ่านร้านสิทธิชัยค้าไม้ จึงได้จัดตั้ง บริษัท เอส.ที.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด (“S.T.C. Concrete”) ในปี 2531 เพื่อผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จและคอนกรีตผสมเสร็จ และจัดตั้ง “บริษัท เอส.ที.ซี. ท่อคอนกรีต จำกัด” (“S.T.C. Pipe”) ในปี 2535 เพื่อผลิตและจำหน่ายท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักน้ำ

จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2539 ส่งผลให้ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์หยุดชะงัก และ S.T.C. Concrete ได้หยุดดำเนินธุรกิจไป เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มคลี่คลายลงคุณสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทองและครอบครัวจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอส.ที.ซี. คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด ในปี 2543 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปขึ้นอีกครั้ง โดยมีทีมงานวิศวกรผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการออกแบบการผลิตและคิดค้นสูตรการผลิตที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม จนเป็นที่ยอมรับในคุณภาพของกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่น มีสินค้าที่หลากหลายครบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า และเป็นหนึ่งเดียว ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ทำการปรับโครงสร้างกลุ่ม โดยควบรวมกิจการกับ S.T.C. Pipe ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าทั้งหมดภายใต้เครื่องหมายการค้า STC ซึ่งเป็นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ครบวงจรตั้งแต่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพักน้ำ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ คานสำเร็จรูป ผนังสำเร็จรูป รั้วสำเร็จรูป อิฐบล็อกมวลเบาและคอนกรีตผสมเสร็จ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 220/26 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และมีโรงงานทั้งหมด 4 แห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังนี้
1. โรงงานพัทยา 1 ตั้งอยู่เลขที่ 16/83 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2. โรงงานพัทยา 2 ตั้งอยู่เลขที่ 16/85 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
3. โรงงานหนองปรือ ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
4. โรงงานนาวัง ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยโรงงานทั้ง 4 แห่งดังกล่าวมีกำลังการผลิตและศักยภาพสูง พร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภายใต้นโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC
ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะตรงกับความต้องการของลูกค้า เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน โดยในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานมอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสวงหาแนวทางหรือวิธีการใหม่เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และเข้าไปมีส่วนร่วม พูดคุยแลกเปลี่ยนกับลูกค้า และคู่ค้าเพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของลูกค้าและคู่ค้า เพื่อนำกลับมาปรับปรุงและพัฒนาทั้งกระบวนการผลิตและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น จึงทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าผู้รับเหมาทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง