ฮ่องกง – ไทย ร่วมลงนามข้อตกลง โครงการ HK-TH MRF

ฮ่องกง – ไทย ร่วมลงนามข้อตกลงเปิดการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างกันภายใต้กรอบ HK-TH MRF

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ Securities and Futures Commission (SFC) ฮ่องกง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่อเตรียมเปิดการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างฮ่องกงและไทยแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในช่วงไตรมาสสองของปี 2564

โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (Mutual Recognition of Funds between Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China and Thailand : HK-TH MRF) เป็นความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างฮ่องกงและไทย รวมทั้งช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจไทยในเวทีสากล และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไทย โดยเป็นโครงการที่ใช้แนวทางการยอมรับมาตรฐานหน่วยลงทุนซึ่งกันและกัน (Mutual Recognition) ด้านกองทุนรวมเป็นโครงการแรกของไทยด้วย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “โครงการ HK-TH MRF เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างฮ่องกงและไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางความร่วมมือด้านตลาดทุนตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ร่วมลงนามไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รวมถึงเป็นผลสืบเนื่องจากการหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ ก.ล.ต. และ SFC เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยโครงการ HK-TH MRF จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงด้านตลาดทุนที่ทั้งสองหน่วยงานมีข้อตกลงร่วมกันที่จะลดระยะเวลาการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปภายในประเทศทันที โดยต้องลงทุนในกองทุนรวมที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อตกลงภายใต้โครงการ HK-TH MRF (MRF-eligible master fund) ซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนที่แต่ละหน่วยงานกำหนด ทั้งนี้ กองทุนรวมดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งโดยเร็ว (expedited review)” ufa

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *